237
لیلی خبازی - دروس آموزشی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

 

نام و نام خانوادگی: لیلی خبازی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: leilikhabazi@gmail.com

دروس آموزشی

آشنایی با زبانهای باستانی ایران

شناخت ادیان و اساطیر ایران باستان

تاریخ  و تاریخ هنر ماد و هخامنشی

تاریخ سلوکی و. اشکانی

تاریخ  و تاریخ هنر پارت و ساسانی

هنر پیش از تاریخ ایران

تمدن و هنر بین النهرین

نقوش و نمادها در هنر ایران باستان

نقوش و نمادها در هنر ایران اسلامی

آشنایی با تاریخ و جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران باستان

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.